Reglement

REGLEMENT Someren Golft 2019

Deelnemers Someren Golft:

Artikel 1: Someren Golft is toegankelijk voor zowel dames en heren die woonachtig zijn in de Gemeente Someren en een minimum leeftijd bereikt hebben c.q. bereiken in het speeljaar van 18 jaar. De organisatie is gerechtigd in geval van Tournament Partner gebonden personen hierop een uitzondering te maken. Voor de editie 2019 zijn ook niet inwoners van de Gemeente Someren gerechtigd tot deelname. Zowel de niet inwoners alsook in geval van een uitzondering betreffende de aan een Tournament Partner gebonden persoon zijn deze uitgesloten voor de titel ‘Somerens Kampioen’. Zij zullen deelnemen in een apart klassement en afhankelijk van de handicap van een deelnemer strijden voor de titel ‘Open Somerens Golfkampioen’.

Artikel 2: Someren Golft is toegankelijk voor golfers met een aantoonbaar officieel GVB, NGF-handicapbewijs ofwel een EGA-handicapbewijs van de desbetreffende homecourse of handicapregistrerende organisatie. Spelers die op voordracht van een PRO worden aangedragen en die voldoen aan de overige voorwaarden voor deelname kunnen in overleg met de organisatie tot het kampioenschap worden toegelaten.

Artikel 3: De maximum speelhandicap van dames en heren is bepaald op 36. Er zijn vier spelcategorieën. Categorie A: handicap 0 tot en met 17,9, categorie B: handicap 18 tot en met 29,9, categorie C: handicap 30 tot en met 36 en categorie D: BuitenSomeren. De organisatie behoudt zich het recht voor om, al dan in niet overleg met deelnemers, over te gaan tot indeling van deelnemers in een andere klasse.

Artikel 4: De organisatie behoudt zich het recht voor om ten aanzien van de representativiteit van de handicaps een minimum van twee recente qualifying kaarten voor de wedstrijd van de deelnemer te vragen. Deelnemers die niet voldoen aan deze voorwaarden worden wel toegelaten. Echter zij vallen buiten de officiële wedstrijd en de daarbij behorende prijsuitreiking .

Deelnamebedrag:

Artikel 5: Betaling van het deelnamebedrag ad € 62,50 is tevens een voorwaarde voor deelname. Het bedrag dient uiterlijk 14 juni 2019 te zijn ontvangen op bankrekening NL22 RABO 0133.0376.81. Is het bedrag tijdig ontvangen dan kan men deelnemen aan de wedstrijd. Bij afmelding binnen 5 dagen van het kampioenschap volgt geen restitutie van het inschrijfgeld.

Publicatie en registratie:
Artikel 7: Deelname is alleen mogelijk door middel van registratie via de website www.somerengolft.nl.

Artikel 8: Door aanmelding via de website gaat de deelnemer akkoord met de, door de organisatie, gestelde voorwaarden. De deelname zal per mail aan de deelnemer worden bevestigd. Informatie kan worden ingewonnen bij de organisatie. Door inschrijving gaat de deelnemer akkoord met de bijdrage en speelvoorwaarden van Someren Golft. De organisatie beslist over de flightindeling en flightsamenstelling.

Algemeen:

Artikel 9: Het kampioenschap wordt gespeeld en de scores berekend volgens het reglement van de organisatie, het meest recente handicapsysteem van de NGF alsmede de plaatselijke regels van de betreffende golfclub. De wedstrijdleiding is in handen van de organisatie.

Artikel 10: Elke deelnemer dient zich uiterlijk 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd te melden bij de wedstrijdleiding.

Artikel 11: Elke deelnemer, zal worden gemarked door een mededeelnemer. Elke deelnemer dient binnen 20 minuten na het verlaten van zijn of haar laatst te spelen, of gespeelde, hole de ingevulde scorekaart aan de wedstrijdleiding te overhandigen, om voor de prijsuitreiking in aanmerking te komen.

Artikel 12: Bij gelijke einduitslag beslissen de resultaten van de laatste 9-6-3-2-1 holes (hole 10-18) van de scorekaart, waarna loting volgt. Vragen over het reglement zullen worden behandeld door de wedstrijdorganisatie wiens beslissing bepalend is.

Artikel 13: Someren Golft wordt voor categorie A Somerens Kampioen en OPEN Somerens Kampioen gespeeld op basis van het individueel strokeplay systeem (Indien met 10 strokes niet is uitgeholed dient de bal te worden opgepakt en noteert men een 11 op de scorekaart); voor categorie B, C en D gespeeld op basis van het individueel stableford systeem met handicapverrekening (Indien men geen punten meer kan halen dient de bal te worden opgepakt en noteert men een streep op de scorekaart). Alle categorieën spelen verder volgens het reglement van de organisatie, de regels van de Nederlandse Golf Federatie alsmede de plaatselijke regels van de desbetreffende golfclub waar de wedstrijd wordt gehouden.

Artikel 14: Alle deelnemers dienen met golfballen te spelen welke voldoen aan de eisen van de EGA.

Artikel 15: In het geval van een dispuut zal worden beslist door de organisatie of de door de organisatie aangewezen wedstrijdleiding. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

Artikel 16: Onder de volgende omstandigheden kan Someren Golft gestaakt worden: In het geval van onweer -, bliksem of andere weersomstandigheden waardoor het onverantwoordelijk of onmogelijk is verder te spelen. Het staken van de wedstrijd wordt aangegeven door een hoornsignaal. Alle deelnemers dienen hun bal of positie in de baan te markeren en terug te keren naar het clubhuis.

Artikel 17: De organisatie is bevoegd een einduitslag c.q. winnaar aan te wijzen berekend over het aantal holes dat alle deelnemers van Someren Golft hebben gespeeld.

Artikel 18: De organisatie is bevoegd om een aantal holes opnieuw te laten spelen indien door wateroverlast een aantal holes onbespeelbaar is geworden.

Artikel 19: In het geval van een dispuut of een protest dient de wedstrijdleiding het aanspreekpunt te zijn. De beslissing van de wedstrijdleiding is bindend. Een beroep hiertegen is niet mogelijk.

Artikel 20: Een deelnemer, welke zich gedurende het verloop van de wedstrijd, op een zodanige wijze misdraagt dat de golfsport in diskrediet wordt gebracht, wordt onmiddellijk gediskwalificeerd.

Prijzen:

Artikel 21:

Artikel 21: De volgende prijzen worden uitgereikt tijdens Someren Golft:

  • Somerens kampioen Heren en Dames Speler en Speelster met het bruto laagste aantal strokes over 18 holes.
  • OPEN Somerens kampioen Heren en Dames met het bruto laagste aantal strokes over 18 holes.
  • 1e, 2e en 3e prijs handicapcategorie A Spelers of speelsters met het netto laagste aantal strokes over 18 holes (dus na verrekening van handicap)
  • 1e, 2e en 3e prijs handicapcategorie B [stableford]
  • 1e, 2e en 3e prijs handicapcategorie C [stableford]
  • 1e, 2e en 3e prijs handicapcategorie D [stableford]
  • Longestdrive Dames & Heren,
  • Neary Dames & Heren.

Artikel 22: De winnaars ontvangen prijzen alleen in natura (geen financiële vergoeding).

Artikel 23: Prijswinnaars die niet aanwezig zijn bij de officiële prijsuitreiking verspelen hun recht op de prijs. Bijzondere omstandigheden of expliciet verkregen toestemming van de organisatie vormen hierop een uitzondering.

Artikel 24: In alle gevallen dat dit reglement en of andere spelvoorwaarden niet voorziet beslist de organisatie. Beslissingen van de organisatie zijn bindend. Een beroep hiertegen is niet mogelijk.